تهیه طرح‌های راهبردی و آمایشی

پروژه‌ها

منطقه آزاد قشم
تدوین سند راهبردی مناطق آزاد کشور مطالعات اقتصادی و زمانبندی کاوه
 گرمسار
بازنگری و تدوین سند راهبردی منطقه ویژه اقتصادی
سازمان منطقه آزاد قشم      
انجام مطالعات آمایشی جزیره قشم و تهیه برنامه راهبردی
قطب توسعه گردشگری و صنایع شیلات استان گلستان
انجام مطالعات برنامه‌ریزی منطقه‌ای جزیره آشوراده
استان بوشهر       
انجام مطالعات آمایشی حوضه آبریز و نصب رودخانه مند
استان آذربایجان شرقی
انجام مطالعات راهبردی و سیاسی توسعه صنعتی
شهر کنگان
انجام مطالعات آمایشی جهت احداث ناحیه صنعتی و معدنی آسیای آرام واقع در ۱۲ کیلومتری شهر کنگان
بافت های فرسوده کشور
انجام مطالعات مربوط به بخش «مدیریت و سازماندهی» جهت تدوین سند راهبردی احیای بافت‌های فرسوده کشور