_ مشاوره مالی و سرمایه گذاری مطمئن

اعضای هیئت مدیره

سیامک صمیمی دهکردی

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

لیسانس مکانیک (۱۳۶۱) - فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

احمد حاتمی یزد

رئیس هیئت‌مدیره

کارشناس اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه Lancaster انگلستان (۱۳۴۹ )

علی اصغر مجیدی

نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

کارشناس برق قدرت دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۶۹) - کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۵)