حوزه بازرسی تجهیزات

بازرسی یعنی بررسی سلامت و ارزیابی تجهیزات از نظر سازگاری و انطباق آن­ها با اهداف از پیش تعیین شده.

بازرسی شامل فعالیت­‌هایی مانند: اندازه­‌گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش ویژگی­‌های یک  محصول به منظور مقایسه­‌ی آنچه که تولید شده با آنچه که باید تولید می­‌شده‌است.

بازرسی حین ساخت در هر زمان، بازرسی در زمان­‌های مشخص، بازرسی نهایی و انجام آزمایش، بازرسی و کنترل نهایی کالا، شامل مرور مدارک کنترل کیفیت و ارائه گزارشات آزمایش‌­های انجام‌شده بر روی تجهیزات ساخته‌شده از طرف مؤسسات معتبر، از انواع سطوح بازرسی می‌باشد.

پروژه‌ها

کارفرما: شركت همراه پوشش
خریدار: شرکت کالای نفت تهران
بازرسی ۲۵ دستگاه Cement Retainer
کارفرما: شركت همراه پوشش
خریدار: مناطق نفت‌خیز جنوب
بازرسی ۲۵ دستگاه Whipstock
کارفرما: شرکت همراه پوشش
خریدار: شرکت کالای نفت تهران
بازرسی ۲۹ دستگاه Whip Stock & Mill
کارفرما: شرکت همراه پوشش
خریدار: شرکت کالای نفت تهران
بازرسی ۳۸ دستگاه Whipstock
کارفرما: شرکت همراه پوشش
خریدار: مناطق نفت‌خیز جنوب
بازرسی ۱۶۰ دستگاه Cement Retainer
کارفرما: شرکت همراه پوشش
خریدار: مناطق نفت‌خیز جنوب
بازرسی ۶۰ دستگاه Whipstock
کارفرما: شركت همراه پوشش
خریدار: نفت مناطق مرکزی
بازرسی ۵ دستگاه Whipstock
کارفرما: شرکت همراه پوشش
خریدار: شرکت فلات قاره
بازرسی ۹۰۰۰ قطعه Cable Protector